Biển hiệu lệnh II An toàn giao thôngBiển hiệu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.
Hãy đăng ký và theo dõi trên kênh: Vietmybmt
Link đăng ký:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *