Chính Sách Bảo Mật

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
  • Ictjcolombia.org và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
  • Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Ictjcolombia.org và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Về việc thu thập thông tin

  • Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Ictjcolombia.org, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
  • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Ictjcolombia.org không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  • Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Ictjcolombia.org, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Ictjcolombia.org, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Ictjcolombia.org bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.
  • Ictjcolombia.org có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Ictjcolombia.org cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Ictjcolombia.org. Khi thu thập dữ liệu, Ictjcolombia.org thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
  • Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của Ictjcolombia.org bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Ictjcolombia.org không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Ictjcolombia.org.