Virus corona có lây qua đường tiêu hóa? | Cập nhật dịch Covid-19FBNC TV – Virus corona có lây qua đường tiêu hóa? Nhiều thông tin cho rằng virus corona có thể tồn tại rất lâu trên các bề mặt vật dụng, nếu chúng ta chạm…

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Xàm thật khi nói lây qua dường tiêu hoá.

    T L March 20, 2020 5:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *