WORD Xử lý lỗi cách chữ xa nhauTham khảo cách sao chép dữ liệu hạn chế lỗi:
Công cụ tìm kiếm thay thế Find and Replace để thay thế các ký tự đặc biệt
^l: dấu ngắt dòng
^p: dấu ngắt đoạn

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *